Mötesplatser

Pangea

Här hittar du information om ungdomsgårdar, samlingslokaler och bygdegårdar.

Sörberge

Bergeforsens Folkets Park, telefon 060-51 50 90

Lögdö bruk

Lögdö Bruk Intresseförening, telefon 060-171700, e-post info@logdo.se

Söråker

Söråkers Folkets Hus, telefon 060-400 73

Tynderö Bygdegård, telefon 060-425 25

Tynderö Hembygdsgård, telefon 070-341 13 54

Västansjölokalen, telefon 060-440 59

Ljustorp

Ljustorps Bygdegård, telefon 060-821 86

Ljustorps Hembygdsgård, telefon 060-821 77

Aktivitetshuset Pangea

Aktivitetshuset Pangea finns i lokaler i Tallnäs centrum, Tallgränd 1.
Pangea är både ett aktivitetshus och en ungdomsgård där föreningar kan boka lokaler för olika aktiviteter. Lokalerna kan bokas mellan kl. 08.00 - 22.00 måndag till fredag.
Är du intresserad av att boka en lokal, kontakta oss på telefon nummer 060-16 33 32 eller på mail:
pangea@timra.se

Öppettider

 

Fika och godsaker finns att handla i kiosken till bra priser.

Besöksadress Tallgränd 1
Telefon 060-16 33 32

Välkommen till ungdomsgården!

Vi lovar

  • Ett bra bemötande i en relationsskapande miljö.
  • Att vara en mötesplats för ungdomar från åk4 till och med 3:e året i gymnasiet..
  • Att kontakta föräldrar eller andra berörda när vi påträffar ungdomar påverkade av droger.
  • Aktivt arbeta med att ge ungdomarna goda värderingar med respekt för sig själv och andra.

Ditt ansvar

Vi förväntar oss att du som besökare respekterar våra ordningsregler. Vi ser gärna att du kommer med feedback till personalen på vår verksamhet.

Vi har nolltolerans mot

  • Droger, Alkohol, Tobak och Energidrycker.
  • Hot, våld och ovårdat språk.
  • Mobbing, rasism, sexuella trakasserier och andra negativa handlingar som uppmärksammas på gården.

Vad händer om detta inte följs

  • Respekteras inte ordningsreglerna eller nolltoleransen kommer du att avstängas eller få en varning, och sedan avstängning om inte förändring sker.
  • Kriminella handlingar polisanmäls omgående, samt anmäls till socialtjänst.
  • Dina föräldrar kontaktas.

OBS! Personalen har anmälningsskyldighet.

 

Regler för Ungdomsgårdarna

Dessa regler har vi skapat för att alla ska kunna trivas. De som inte följer reglerna, beroende på vilken regel som bryts och hur pass allvarligt det är, kan som yttersta konsekvens avstängas från verksamheten under en tidsperiod som beslutas av fritidsledarna.

Vid regelbrott ska tjänstgörande fritidsledare snarast kontakta förälder och meddela vad som hänt och vilken påföljd som kommer att dömas ut. I vissa fall kan fritidsgården komma att kalla förälder/föräldrar till möte och där diskutera vad som skett. Fritidsledarna äger tolkningsföreträde av reglerna.

Grundläggande regler är

Hur vi är mot varandra

Som besökare ska man uppträda på ett trevligt sätt gentemot de andra besökarna och personal. Man ska undvika att använda sig av könsord och andra kränkande tillmälen. Den som medvetet åsamkar annan besökare fysiskt smärta/skada eller utsätter annan för mobbing kan komma att avstängas från verksamheten och kontakt tas med föräldrar, både offer och förövares. Om övergreppet är grovt kommer personalen att polisanmäla övergreppet. Hot om våld gentemot annan besökare eller personal kan komma att leda till att en polisanmälan görs och att medlemmen blir avstängd.

Droger

Som besökare ska du vara nykter/drogfri. Högsta tillåtna alkoholhalt vid utandningsprov är 0,00 promille. Personalen kan komma att göra utandningsprov med alkometer på dig som besökare. Den som vägrar genomföra utandningsprov kommer att avvisas. Om det vid utandningsprov visar sig att gårdsbesökaren är påverkad av alkohol kommer personalen att kontakta Föräldrarna samt Socialtjänsten/Polis. Om besökaren är över 18 år kommer denne att avvisas från verksamheten samt en anmälan göras till socialtjänsten. Om besökare vid upprepade tillfällen kommer berusad kommer den att avstängas för en tid samt kontakt tas med socialtjänsten om misstanke om alkoholmissbruk föreligger. Myndig medlem som langar tobak, alkohol eller narkotika till underårig på ungdomsgården kommer automatiskt att stängas av från verksamheten samt polisanmälas. Vid misstanke om drogpåverkan kommer personalen att kontakta Föräldrar och Socialtjänsten och Polis. Om besökare ertappas med att inneha droger kommer Polis att kontaktas.

Lokaler

Som besökare förväntas du föra dig i lokalerna på ett sånt sätt att inga inventarier på grund av oaktsamhet förstörs. Möbler skall användas på det sätt de är ämnade att användas. Snus och skräp skall förpassas i sopkärl som står utställda i lokalerna.
Returförpackningar, porslin och dylikt skall återlämnas i caféet. Returburkar skall läggas i därför utplacerade kärl. Att medvetet slösa på förbruknings artiklar så som toalettpapper, pappershanddukar och ljus mm är att betrakta som förstörelse alt. skadegörelse av egendom och kan komma att leda till polisanmälan.

Gårdskort

Gårdskort görs av fritidsledarna och är giltigt tom det året ungdomen går ur 3:e året i gymnasiet. För att få ett gårdskort utfärdat krävs att besökaren går i 4:e klass innevarande kalenderår och ännu inte gått ur gymnasiets 3:e år, uppger fullständigt personnummer, namnuppgifter, bostadsadress, en närmast anhörig, telefonnummer till denne samt medger att vi tar ett foto som skall infogas på gårdskortet. Övriga uppgifter är frivilliga så som mail och/ eller mobilnummer. Medlem äger rätt att vid några tillfällen ta med en gäst på sitt gårdskort, ex släkting som kommer på besök. Som ny besökare har man rätt att vid ett tillfälle besöka fritidsgården därefter skall gårdskort göras.

Övrigt

Alla stölder eller avsiktlig skadegörelse kommer att Polisanmälas. Ungdomsgården ansvarar ej för personlig egendom.

Dessa regler gäller tillsvidare och kan komma att revideras. De reviderade reglerna kommer snarast att anslås i ungdomsgårdens lokaler.

Timrå kommun
Kultur- och teknikförvaltningen

Reviderad 2015-11-12

 

Mål och syfte med verksamheten

Syftet med ungdomsverksamheten i Timrå kommun är att alla ungdomar som går i åk.4:a till 3:e året i gymnasiet få tillgång till fritidsverksamheter i en drogfri miljö som främjar den personliga utvecklingen och bidrar till fysiskt och psykiskt välmående. Det innebär att alla ungdomar ska stödjas att bli självständiga och ha möjlighet att vara delaktiga. I enlighet med de nationella ungdomspolitiska riktlinjerna är även målsättningen att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd, och att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande.

Verksamheten syftar också till att ungdomar träffas och umgås i en miljö där demokratiska värderingar upprätthålls.

Målet är att verksamheten ska vara och upplevas som en trygg miljö för alla, oavsett etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ungdomarna ska aktivt utvärdera hur/ i vilken utsträckning vi lyckas uppnå dessa mål, via en årligen återkommande skriftlig utvärdering. I detta arbete ska verksamheten granskas utifrån bestämda kriterier gällande personalen, lokaler, utbud/aktiviteter, stämning, med mera. Resultat samt uppföljning av denna utvärdering kommer att rapporteras till verksamhetsansvarig. 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 oktober 2019